Menu nawigacji stron

Środowisko

Choć ekologię precyzuje się na bardzo wiele sposobów, to bardzo wspólnym mianownikiem dla wielu poglądów – również w działalności naszego Stowarzyszenia – jest zainteresowanie związkami oraz interakcjami w przyrodzie, jakie zachodzą pomiędzy wszystkimi organizmami i środowiskiem, w którym żyją, w którym żyje sam Człowiek.

Ochrona środowiska, przez którą często rozumie się ekologię, to bardzo mocne zawężenie sytuacji życiowej, w której człowiek przebywa w swoim “naturalnym” otoczeniu. Na ową “naturalność” składa się bardzo wiele procesów jakie zachodzą nie tylko w środowiskach naturalnych, ale także i sztucznych, czyli takich, których powstanie zawdzięczać należy samemu człowiekowi – są to między innymi społeczna struktura czy też sama kultura.

Człowiek ekologiczny, to żyjący w całym swoim otoczeniu, naturalnym i sztucznym. Interesujemy się kompletnym spojrzeniem na nasze życie, bardzo zależne od naszych nabywanych przekonań i codziennych zachowań.

Nie jesteśmy jednak jedynymi, wyłącznymi posiadaczami ziemi. Jej przeznaczeniem nie jest zaspokajanie tylko naszych gatunkowych i wymyślonych potrzeb. Musimy uświadomić sobie jeden podstawowy fakt: nie jesteśmy właścicielami naszej planety. Powinniśmy dbać o ziemię, bo to nasze główne, czyli naturalne środowisko, z którym wszelkie osiągnięcia techniczne i kulturowe powinny istnieć w zgodzie. Dotyczy to naszego życia na co dzień, jak również kolejnych pokoleń.

“Bycie ekologicznym” we własnym zakresie, to w codziennym, tu i teraz, współczesnym życiu ludzi, postawa właściwie ponad czasowa, nierzadko wykraczająca bowiem poza nawyki tylko jednej generacji. Świadomy wybór – od energooszczędnych urządzeń do w pełni biodegradacyjnych środków czystości, poprzez zdrową żywność, powietrze i wodę – uwarunkowany jest potrzebą powszechnej edukacji, zarówno jednostek, jak i całych społeczeństw. Szczególnie, że proekologiczna postawa “wymusza” rezygnację z wielu konsumpcyjnych dóbr, a nawet sztucznie uwarunkowanych wartości.

Następujący szybko rozwój gospodarczy z jego pozytywnymi i negatywnymi skutkami zmusza do zastanowienia się nad faktem optymalnego korzystania z dóbr, które na naszej planecie nie są niewyczerpalne. Świadomość zmian, jakie następują w przyrodzie pod wpływem gospodarki człowieka, staje się coraz powszechniejsza. Powstają ruchy oddolne – społeczne działające na rzecz ochrony środowiska, lokalne samorządy dużą wagę powinny przywiązywać do edukacji ekologicznej i upowszechniania wiedzy oraz kształtowania nawyków mądrego korzystania ze swojego środowiska przyrodniczego. Jest to kierunek zgodny z tendencjami zarówno europejskimi jak i światowymi. Nie od dziś mówimy o wspólnym życiu w „globalnej wiosce”, jak nazywa się naszą planetę.

Współcześnie za rozwój – uważa się rozwój gospodarczy. Jego celem jest, wysoka konsumpcja i zamożność materialna ludzi. Tymczasem zrównoważony rozwój zmierza w innym kierunku. Jego celem jest poprawa jakości życia, przy zachowaniu równości społecznej, bioróżnorodności i dostatku zasobów naturalnych.

Celem naszej organizacji jest wspieranie dążeń, promujących zrównoważony rozwój społeczny, gospodarczy i ekologiczny. Stanowi to również okazję do dokonania postępu w zakresie rozwoju człowieka oraz poprawy jakości kształcenia, w celu uczynienia z niego kluczowego czynnika przemian.

Edukacja na rzecz Zrównoważonego Rozwoju podkreśla potrzebę respektowania godności ludzkiej, poszanowania różnorodności, ochrony środowiska naturalnego i zasobów naszej planety. Zrównoważony rozwój nie jest łatwym celem. Potrzebne są do niego zarówno zmiany w sferze podejmowania decyzji na najwyższych szczeblach jak i w codziennych zachowaniach producentów i konsumentów. Tylko pod tym warunkiem uda nam się osiągnąć rozwój, który zaspokoi dzisiejsze potrzeby, nie narażając przy tym na szwank zdolności przyszłych pokoleń do zaspokojenia swoich potrzeb.

Żyjemy na jednej planecie, połączeni delikatną i gęstą siecią ekologicznych, społecznych, gospodarczych i kulturowych więzi, które kształtują nasze życie. Jeśli naszym celem jest osiągnięcie zrównoważonego rozwoju, musimy wykazać większą odpowiedzialność – za ekosystemy, od których zależy nasza egzystencja, za siebie nawzajem jako członkowie jednej ludzkiej rodziny i za przyszłe pokolenia, które poniosą konsekwencje naszych bieżących decyzji.


Informacje dodatkowe w tym temacie:

Artykuły na temat ekologii  (kliknij)