Prawa człowieka

W naszym Stowarzyszeniu koncentrujemy się na prawach do świadomego i odpowiedzialnego życia, które przysługują każdemu człowiekowi bez względu na rasę, płeć, język, wyznanie, przekonania polityczne, pochodzenie narodowe i społeczne, majątek itp. Prawa człowieka są niezbywalne i nienaruszalne obejmując poszanowanie wartości najcenniejszych dla człowieka, takie jak życie, godność, wolność, swobodny rozwój i wiele innych. Uznaje się je za wartości uniwersalne i równocześnie chroni się je, uznając za cenne dla człowieka i ludzkości. Do powyższych wartości należą również prawa konsumenckie wynikające z wyboru towarów – produktów i usług – z których korzystanie ma służyć naszej satysfakcji. Jesteśmy tego szczególnie świadomi w naszym Stowarzyszeniu. 

Jako konsumenci występują na końcu łańcucha ekonomicznego, którego istotą jest wymiana i promocja różnorakich dóbr. Chcemy społecznie działać na rzecz dostawców tychże różnorodnych ofert, które realizowane są w zgodzie z rzeczywistymi potrzebami ludzi i stanowią wartość społeczną. Gdy człowiek doświadcza wartości rzeczywistej, często przyjmuje postawę prosumenta rozwijając relacje pomiędzy sobą a dostawca oferty. Nabiera szczególnych praw. To jest istotą działania rynku. Chcemy wpływać na rozwój ekonomii wdzięczności, w ramach której uczymy znacznie więcej dawać, zanim się wyjmie, bo dzięki temu świadomość konsumencka się rozwija poprzez podejmowanie świadomych decyzji zakupowych. Istnienie wszelkiego rodzaju przedsiębiorstw zależy społecznie od każdego z nas. Długość trwania przedsiębiorstwa na rynku zależna jest od właściwych relacji i związanych z tym decyzji konsumenckich. Darząc zaufaniem określone przedsiębiorstwo, wybieramy jego produkt i tym samym zapewniamy mu osiągnięcie zysku niezbędnego do rozwojowego funkcjonowania.

Dlatego wierzymy, że dzięki popularyzowaniu wiedzy i doświadczeń, szczególnie w dziedzinie zdrowia, środowiska, przedsiębiorczości i kultury, kluczowe dla rynku pozostają świadome decyzje konsumentów uzyskujących maksymalny poziom satysfakcji z usługi lub produktu. Tym samym świadomy konsument lepiej zna swoją postawę, motywy i potrzeby.