Przedsiębiorczość

W naszym Stowarzyszeniu zwracamy uwagę na umiejętność dostrzegania ludzkich potrzeb oraz doskonalenia pomysłów ich zaspokajania. Propagujemy kształtowanie umiejętności wykorzystywania nadarzających się okazji oraz gotowość do podejmowania optymalnego ryzyka. Rozumiemy przedsiębiorczość jako społecznie wartościowy i zorganizowany proces działań ukierunkowany na wykorzystanie danego pomysłu w celu generowania korzyści komercyjnych, ale również społecznych. Wymaga to szczególnego sposobu postępowania człowieka uwzględniającego dynamizm, aktywność, umiejętność przystosowywania się do zmieniających się warunków oraz innowacyjność. 

Zatem przedsiębiorczość nie polega głównie na uzyskiwaniu maksimum korzyści z wykorzystywania tego, co istnieje, lecz na ciągłym stwarzaniu czegoś nowego. Jest innowatorstwem polegającym na poszukiwaniu odmienności w porównaniu z tym, co robią inni oraz znajdowaniu bardziej skutecznych sposobów działania dających wyższą użyteczność produktów i usług oraz większą efektywność gospodarowania. Zauważamy, że miejscem występowania przedsiębiorczości są nie tylko przedsiębiorstwa, lecz także gospodarstwa domowe, instytucje administracyjne i cały rynek, a więc sfera codziennych kontaktów opartych o relacje tych, którzy wytwarzają i sprzedają z tymi, którzy kupują. W naszym Stowarzyszeniu nauczanie przedsiębiorczości opiera się na koncepcji indywidualnego rozwoju. Przedsiębiorczość to interakcja i nie istnieje ona w próżni. Przedsiębiorca włącza oczekiwania innych oraz uwarunkowania zewnętrzne do swoich pomysłów i działań. Zatem refleksja i umiejętność interakcji stanowią kluczowy wymiar kompetencji przedsiębiorczości. Uczenie się uwzględniające te kompetencje przyczynia się do indywidualnego, ale również społecznego rozwoju człowieka. Jeśli podstawą szkoleń i kształcenia w zakresie przedsiębiorczości uczynimy cel, jakim jest indywidualny rozwój, to stworzymy w ten sposób przestrzeń dla pedagogiki przedsiębiorczości i wesprzemy działania przedsiębiorcze.