Menu nawigacji stron

Przedsiębiorczość

Mówiąc o przedsiębiorczości, w naszym Stowarzyszeniu szczególną uwagę zwracamy na umiejętność dostrzegania wpierw cudzych, następnie własnych potrzeb oraz doskonalenia pomysłów ich zaspokajania. Towarzyszy temu również zdolność do wykorzystywania nadarzających się okazji oraz gotowość do podejmowania ryzyka. Te cechy osobowości oraz zdolność ich wykształcenia, leżą u podstaw przekazywanej informacji, stosowanej edukacji i prowadzonej promocji.

Dlatego przedsiębiorczość to nie tylko zorganizowany proces działań ukierunkowany w danych warunkach na wykorzystanie pomysłu w celu generowania korzyści na rynku. To również zespół cech opisujących szczególny sposób postępowania człowieka, jak dynamizm, aktywność, umiejętność przystosowywania się do zmieniających się warunków, postrzeganie szans i ich wykorzystywanie, w końcu również innowacyjność.

W sensie ekonomicznym przedsiębiorczość polega na tworzeniu bardziej efektywnych form organizacyjnych, wprowadzaniu nowych czynników produkcji, zdobywaniu nowych rynków zbytu i zaopatrzenia oraz wprowadzaniu nowych wyrobów. Przedsiębiorczość nie polega więc głównie na uzyskiwaniu maksimum korzyści z wykorzystywania tego, co istnieje, lecz na ciągłym stwarzaniu czegoś nowego – jest ona w rzeczy samej innowatorstwem.

Zauważamy, że miejscami występowania przedsiębiorczości są nie tylko przedsiębiorstwa, lecz także gospodarstwa domowe, instytucje administracyjne i cały rynek, a więc sfera codziennych kontaktów tych, którzy kupują z tymi, którzy wytwarzają i sprzedają. Przedsiębiorczość jest bowiem również indywidualną cechą ludzkiej osobowości, wyróżniającej się inteligencją, innowacyjnością, umiejętnością dostrzegania uwarunkowań i związków zachodzących między zjawiskami gospodarczymi i zdolnością do organizowania działalności handlowej, przemysłowej i usługowej zapewniającej przewagę dochodów nad kosztami ich uzyskania.

W naszym Stowarzyszeniu nauczanie przedsiębiorczości opiera się na koncepcji indywidualnego rozwoju. Przedsiębiorczość to interakcja i nie istnieje ona w próżni. Przedsiębiorca włącza oczekiwania innych oraz uwarunkowania zewnętrzne do swoich pomysłów i działań. Zatem refleksja i umiejętność interakcji stanowią kluczowy wymiar kompetencji przedsiębiorczości. Uczenie się uwzględniające te kompetencje przyczynia się do indywidualnego rozwoju. Jeśli podstawą szkoleń i kształcenia w zakresie przedsiębiorczości uczynimy cel, jakim jest indywidualny rozwój, to stworzymy w ten sposób przestrzeń dla pedagogiki przedsiębiorczości i wesprzemy działania przedsiębiorcze.

Jeszcze raz warto podkreślić, że przedsiębiorczość jest nowatorstwem polegającym na poszukiwaniu odmienności w porównaniu z tym, co robią inni, znajdowaniu bardziej skutecznych sposobów działania na rynku, dających wyższą użyteczność produktów i usług oraz większą efektywność gospodarowania.


Informacje dodatkowe w tym temacie:

Artykuły na temat przedsiębiorczości (kliknij)