Bezpłatne szkolenie dla organizacji pozarządowych z województwa łódzkiego

Jak zdobywać darczyńców i darowizny

za pomocą filmów tworzonych na telefonie

Termin: 26.06.2024  godz. 17.00 – 19.00

Miejsce: Łódź ul. Tuwima 10 (Fabryka Aktywności Miejskiej)

Zachęcamy do dzielenia się

Wiele inicjatyw

Przez ostatnie lata podejmowaliśmy wśród różnych ludzi szereg działań promujących  odpowiedzialność za swoje życie w takich dziedzinach jak dbanie o zdrowie i środowisko, rozwój, przedsiębiorczość, propagowanie kultury i prawa człowieka. A kolejne działania sprawdzisz w kalendarzu wydarzeń.

EDUKACJA i ROZWÓJ

Aby sprostać oczekiwaniom edukacyjnym, czyli rozwojowym współczesnego człowieka, potrzebny jest jednoczesny wgląd w sposoby nauczania, komunikowania się i zarządzania.

Coraz częściej jednak wyzwania dotyczą kształcenia zdalnego i łączenia pracy on-line i off-line. Jest to więc swoista edukacja przeobrażeń.

W praktyce okazuje się, że cena społecznego fizycznego rozdzielenia ludzi od siebie bywa bardzo wysoka niosąc wiele strat związanych z brakiem właściwej integracji społecznej.

Dlatego w naszym Stowarzyszeniu zwracamy szczególną uwagę na umiejętności szybkiego reagowania i radzenia sobie z pojawiającymi się problemami oraz na te kompetencje liderskie, które służą:

  • obniżeniu poziomu stresu w społeczności,
  • dbaniu o właściwą świadomość i opiekę zdrowotną
  • oraz dobre funkcjonowanie w dynamicznie zmieniających się warunkach.

Branie pełnej odpowiedzialności za własne życie, a tym bardziej pomaganie innym ludziom w tym samym zakresie, wymaga uświadomienia sobie jak wielkim potencjałem życiowym dysponuje praktycznie każdy człowiek jeżeli podda się właściwym dla tego potencjału bodźcom informacyjnym i doświadczeniom.

Przedsiębiorczość i dobroczynność

Każdego rodzaju przedsiębiorstwo ma znaczący wymiar społeczny nawet, jeżeli cele społeczne nie są priorytetem. Dlatego propagujemy określanie tych wartości poprzez komunikowanie społeczeństwu lokalnemu lub globalnemu korzyści społecznych, jak wynikają z danej działalności, również tej komercyjnej, która poprzez konsumpcję określonych dóbr pozwala ludziom na ich rozwój życiowy.
Ponadto nie tylko rozwój przedsięwzięć komercyjnych opiera się na kreowaniu pomysłów i przystępowaniu do działań, aby wszelkie wizje się materializowały i stawały w ten sposób finansowo pożyteczne dla samych pomysłodawców oraz bezpośrednio współpracujących z nimi ludzi.

W naszym Stowarzyszeniu uważamy, że te same umiejętności potrzebne są w działalności społecznej, która w naszej działalności ma charakter non-profit. Brak generowania zysków finansowych nie umniejsza jednak wartości przedsiębiorczości społecznej, ponieważ służy ona głównie realizacji misji i zadań mających na celu rozwój ogólnoludzki związany z propagowaniem idei naturalnej ochrony zdrowia, dbania o jakość naturalnego środowiska, wspierania rozwoju kultury, kształtowania przyjaznej edukacji oraz zachęcania do samej przedsiębiorczości.

Ukazywanie przez przedsiębiorstwo celów społecznych związanych z jego działalnością ekonomiczną pozwala na dużo lepszy rozwój tożsamości ludziom zatrudnionym w tym przedsiębiorstwie, ale daje również możliwość bardziej zrównoważonego wpływania na otaczający nas społeczny świat.

Krótko o nas 

„Kto nie wie, do jakiego portu chce przybyć, dla tego żaden wiatr nie będzie dobry”
Seneka

Nasza Wizja

Dzięki naszej działalności przedsiębiorcy będą mogli wspierać zewnętrzną markę społeczną naszego Stowarzyszenia, z którą współpraca przyczynia się do lepszych relacji ich własnej działalności ze społeczeństwem, ale również do aktywizacji wśród członków społeczeństwa aktywnych postaw przedsiębiorczych, których celem jest branie odpowiedzialności za osobisty i wspólny rozwój.

Dzięki społecznej współpracy z przedsiębiorcami chcemy pozyskiwać wielu nowych darczyńców i członków naszego Stowarzyszenia. Pozyskane środki chcemy przekazywać na realizację zadań społecznych związanych z celami statutowymi naszej organizacji. W szczególności na projekty, opracowane w ramach naszego Stowarzyszenia, których celem jest edukowanie członków społeczeństwa we wszystkich grupach wiekowych do brania odpowiedzialności za swoje zdrowie, finanse i środowisko, w którym żyją.

Obecna sytuacja społeczna sprzyja szeroko pojętej polaryzacji społecznej i zbywaniu odpowiedzialności za innych i siebie. Chcemy temu przeciwdziałać poprzez kreowanie możliwości jednoczenia ludzi tak w życiu społecznym jak i w wokół działalności gospodarczej. Dzięki temu wytworzymy stabilne i sprzyjające wspólnemu odpowiedzialnemu życiu środowisko. Nasze osobiste i społeczne ambicje pozwalają nam na właściwe wykorzystanie posiadanych zasobów i umiejętności, aby każdy mógł do nas dołączyć, a przedsiębiorcy na zewnątrz mogli odczuć wzrost społecznej wartości swoich własnych działalności ekonomicznych.

Krótko o nas 

Nasza Misja

Poprawiamy wizerunek społeczny tych przedsiębiorców oraz instytucji, dla których pełna odpowiedzialność za jakość codziennego życia wszystkich członków społeczeństwa jest ważną wartością w prowadzonych przez nich działalnościach. Aktywizujemy też członków społeczeństwa do podejmowania swojej aktywności życiowych w oparciu o własną kreatywność i samodzielność.

„Twoje życie jest w Twoich rękach. Bez względu na to, kim jesteś
i co się wydarzyło w Twoim życiu, możesz zacząć świadomie
wybierać swoje myśli
i tym samym zmienić życie.
Nie ma czegoś takiego jak beznadziejna sytuacja.
Każda okoliczność Twojego życia może się zmienić!”
(Rhonda Byrne)

Stowarzyszenie powstało jako marka społeczna w celu rozwoju i wzmocnienia wizerunku społecznego dla działalności przedsiębiorców, którzy stali się założycielami organizacji i nie tylko.

Działamy na rzecz każdego przedsiębiorcy, którego działalności jest zgodna z celami statutowymi organizacji, a który chce ukazać wartość społeczną prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.

Wierzymy bowiem, że dobrze ukazany aspekt społeczny działalności komercyjnej sprzyja z jednej strony kojarzeniu danej marki z dobrem społecznym, a z drugiej strony sprzyja rozwojowi i aktywizacji postaw przedsiębiorczych wśród członków społeczeństwa. Tę misję odzwierciedla nazwa organizacji wskazująca na potrzebę brania pełnej odpowiedzialności za swoje życie w każdym wybranym aspekcie życia np. zdrowotnym, środowiskowym, społecznym czy zawodowym.

Społeczna działalność stowarzyszenia realizuje potrzebę posiadania społecznego wizerunku przez przedsiębiorców dla tej działalności gospodarczej, która bezpośrednio wpływa na jakość życia ludzi w otaczającym ich świecie. Jednocześnie nasza działalność zaspokaja potrzebę ludzi, którzy dopiero chcą rozwijać swoje życie w stronę pełnej samodzielności, a także pomagania innym w ich samorealizacji. Potrzeby te realizujemy przez szereg metod opisanych w statucie, ze szczególnym uwzględnieniem działań edukacyjnych.

Nasza misja podkreślania unikalnej wartości społecznej, jaką jest branie odpowiedzialności za swoją rolę przez każdego człowieka w społeczeństwie, stanowi dla nas największe wyzwanie, zarazem ważną motywację do działania. Jest to również podstawa strategii do aktywnego działania na rzecz już aktywnych przedsiębiorców jak i tych ludzi, którzy chcieliby przedsiębiorcami stać się.

Nasze projekty

Co robimy

Swoim zainteresowaniem obejmujemy takie dziedziny codziennego życia jak naturalna ochrona zdrowia i środowiska, rozwój przekonań związanych z przedsiębiorczości, ochrona naturalnych praw człowieka i ochrona praw konsumenckich, edukacja w kulturze i oświacie, systematyczne uprawianie aktywności fizycznej w swoim otoczeniu oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. 

N

Zdrowie

N

Środowisko

N

Przedsiębiorczość

N

Kultura

N

Prawa człowieka