Menu nawigacji stron

Społeczeństwo

Społeczeństwo jest dużą zbiorowością społeczną, w której realiach i nasze Stowarzyszenie rozwija swoją społeczną działalność służącą ludziom w wybranym obszarze, posiadających wspólną kulturę, wspólną tożsamość oraz sieć wzajemnych stosunków społecznych. Stawiając cele społeczne wchodzimy w relacje z instytucjami pozwalającymi społeczeństwu funkcjonować w formie państwa i całego narodu.

Obecne czasy wyróżniają się socjologicznie, gdyż coraz częściej społeczeństwem określa się całą żyjącą ludzkość, wobec której używa się określenia społeczeństwo globalne. Tu szczególnego znaczenia nabiera ogół instytucji i urządzeń zapewniających ludziom wspólne zaspokajanie potrzeb, zorganizowane współżycie i rozwój, wręcz organizujących lokalne (miejskie, krajowe, kontynentalne) społeczności w jeden system grup społecznych wzajemnie zależnych, podlegających przeobrażeniom.

Zainteresowaniem naszego Stowarzyszenia są przede wszystkim społeczności lokalne (od osiedli mieszkaniowych, dzielnic miast, aż po wieś), gdzie można spotkać jeszcz lub przywrócić więzi społeczne oparte są na wspólnocie warunków życia, sąsiedztwie, wspólnej kulturze, społecznej kontroli. W myśl jednak zasady “działaj lokalnie, myśl globalnie” wielkie znaczenie dla integracji społecznej ma świadomość globalizacji, również społecznej. Lokalne społeczności tworzą tym samym ogromną zbiorowość, żyjącą na rozległej przestrzeni. Ten zmasowany zasięg umożliwia niestety funkcjonowanie wielu nieformalnych instytucji (znaczenie centrów handlowych czy sieci barów szybkiej osbługi), kształtujących globalne wzorce zachowania.

Już dawno przestaliśmy być społeczeństwem rolniczym, po drodze doświadczając świadomości społeczeństwa przemysłowego, kiedy to większa cześć ludności zatrudniona została w zawodach pozarolniczych. Dzisiaj większość ludności tworzy społeczeństwo postindustrialne, wysoko rozwinięte ekonomicznie, z przewagą w gospodarce takich działów, jak: handel, usługi, finanse oraz ubezpieczenia, preferującego profesjonalizm zawodowy i wykształcenie, uznającego wiedzę za podstawę wszelkich rozwiązań politycznych, ekonomicznych i kulturalnych. Co dalej ?

Społeczeństwo nowoczesne (jak pisał Luhman, niemiecki socjolog) odznacza się nikłym stopniem wewnętrznej integracji. Składa się ono z funkcjonalnych podsystemów, które posiadają znaczną autonomię i ograniczoną zdolność komunikacji między sobą. Jest tak, dlatego, że każdy z tych podsystemów (czy to będzie gospodarka, nauka, polityka, czy też miłość) ma swój własny kod, którego nie da się przetłumaczyć na kod innych systemów. Komunikacja, jaka się odbywa ma, więc miejsce wewnątrz systemów, a nie pomiędzy nimi. Ta sytuacja wymaga głębokiej zmiany, która zaczyna się od każdego z nas.