Menu nawigacji stron

Pomoc społeczna

Pomoc społeczna w naszym Stowarzyszeniu skierowana jest na pomoc osobom i rodzinom w radzeniu sobie w różnych sytuacjach życiowych, jakich nie mogą one same pokonać przy wykorzystaniu swoich możliwości, uprawnień i własnych środków. Szczególnie chodzi rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb. Celem jest przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych i doprowadzenie do usamodzielnienia się.

Szczególną formą społecznych działań jest pomoc środowiskowa (np. świetlice, ośrodki wsparcia lub punkty konsultacyjne). Ten sposób pomagania pozwala nie tylko na skuteczne doradztwo, lecz w wybranych sytuacjach również na pomoc finansową, usługową i rzeczową.

Stawiamy na pomoc społeczną organizowaną przez organy administracji rządowej i samorządowej, współpracujące z organizacjami pozarządowymi, kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

Przeciwdziałanie wykluczeniom społecznym, w szczególności zdrowotnym i ekonomicznym, stanowi jeden z najważniejszych kierunków działań pomocy społecznej. Głównymi odbiorcami pomocy społecznej są osoby mieszkające w małych miastach i wsiach, coraz częściej jednak pomoc ta udzielna jest również w dużych aglomeracjach. Szczególnie, że narasta tendencja do braku zainteresowania szukaniem pracy w ogóle, tym samym do naużywania różnorakich świadczeń pomocowych, które przez to stają się głównym źródłem dochodu.

W pomocy społecznej chodzi zarówno o wsparcie osób, jak też całych rodzin w przezwyciężaniu trudności życiowych. Celem jest podnoszenie kultury i jakości życia, szczególnie w takich zakresach jak: praca zgodna z kwalifikacjami czyli kształcenie zawodowe, odpowiedni dochód z pracy, bhp, ochrona zdrowia i pomoc w chorobie, odpowiednie warunki mieszkaniowe, możliwość wypoczynku i kulturalne spędzanie wolnego czasu od pracy, czyli upowszechnianie kultury.

Działalność o charakterze pomocy społecznej ma nieco odmienny charakter aniżeli pomoc udzielana w obrębie nieformalnym (rodzina, przyjaciele). Cechuje się formalnym zorganizowaniem i regularnością. W założeniu programy pomocy społecznej są programami nie przynoszącymi zysku instytucjom organizującym pomoc. Jednakże, w naszej organizacji kładziemy nacisk na konkretne korzyści dla osób, rodzin zainteresowanych korzystaniem ze społecznych inicjatyw naszego Stowarzyszenia. Tym bardziej, im częściej gotowe propozycje i projekty wydarzeń zostaną skierowane do konkretnych grup potrzebujących osób (np. zainteresowanych wymianą pracy lub innych dóbr, na potrzebne im dobra).

Pomoc społeczna jest jedną z wielu instytucji, które tworzą rzeczywistość społeczną. Posiada ona jednak wiele cech specyficznych tylko dla niej. Natomiast głównymi elementami, które określają jej miejsce oraz rolę wśród innych podsystemów społecznych są cele działania. Formułowanie takich celów zależy jednak w dużej mierze od przyjętego w danym społeczeństwie systemu polityczno – gospodarczego i w rezultacie – funkcjonowania pomocy społecznej.


Informacje dodatkowe w tym temacie:

Artykuły na temat  pomocy społecznej (kliknij)