Menu nawigacji stron

Gospodarka

Gospodarka, która cechuje jedną z formą naszej aktywności społecznej, powszechnie oznacza całokształt działalności przedsiębiorczej, która prowadzona być może w danym regionie (gospodarka regionalna), kraju (gospodarka narodowa) lub na całym świecie (gospodarka światowa). Działalność tego rodzaju polega na wytwarzaniu dóbr i świadczeniu usług zgodnie z potrzebami społecznymi i ekonomicznymi zainteresowanych osób.

W trzech sektorach następuje zaspokajanie potrzeb konsumenckich: usługi, przemysł i rolnictwo. Na tym tle gospodarka może mieć charakter:1) komercyjny oraz 2) dzielenia się.

O ile w gospodarce komercyjnej podstawowym warunkiem wymiany jest cena (pieniądze) i oczywistym jest żądanie opłaty za zakup danego produktu lub usługi, o tyle w gospodarce wymiany jedynym warunkiem nie właściwym (nieodpowiednim) są właśnie pieniądze (za czas spędzany z przyjacielem nie powinniśmy wymagać pieniędzy.

Ideałem więc wydaje się być gospodarka hybrydowa. Łączy zachowania komercyjne i dzielenia się jednocześnie, dzięki czemu zwiększa się wartość obu rodzajów sytuacji gospodarczych. Takie łączące działania przewidziane są w idei ekonomii społecznej. W praktyce okazuje się jednak, że warunkiem dobrego funkcjonowania takiej hybrydy jest zachowanie odrębności obu gospodarek.

Powodem są sprawdzone już społecznie sytuacje, gdy uczestnicy gospodarki komercyjnej zaczną się postrzegać jako narzędzia gospodarki dzielenia się, jest możliwość, iż obniżą się ich oczekiwania w związku z zyskiem ekonomicznym, natomiast gdy uczestnicy gospodarki dzielenia się zaczną ją widzieć jako gospodarkę komercyjną, mogą przestać mieć ochotę na współdziałanie.

Warto też dodać, że w całokształcie zjawisk społeczno-gospodarczych, jakie zachodzą na rynku każdego kraju i świata, podczas wytwarzania wszelkiego rodzaju dóbr, najbardziej dochodowe działalności gospodarcze to takie, które znalazły swoich odbiorców w niszach rynkowych. Nisze mają bardzo różny charakter i zasięg terytorialny, geograficzny, czasowy, ekonomiczny oraz systemowy. Nisze rynkowe to zjawiska gospodarczo-społeczne. Te o zasięgu globalnym mogą stanowić podstawę ogólnospołecznych trendów, krajowym źródło zmian kulturowych, a regionalnym ekonomiczną siłę rozwoju lokalnych społeczności. Wszędzie kluczem jest kapitał ludzki, siła robocza oraz nabywcy…. czyli Ludzie. Rozwój gospodarczy stymulowany jest postawą przedsiębiorczą, a ta z natury rzecz może być innowatorska, tym samym niszowa.

Nasza organizacja szczególną uwagę zwraca na społeczny, bardzo rynkowy charakter gospodarki. Termin “społeczna gospodarka rynkowa” zawarty jest nawet w Konstytucji RP. Jej art. 20 stwierdza, że: “Społeczna gospodarka rynkowa, oparta na wolności działalności gospodarczej, własności prywatnej oraz solidarności, dialogu i współpracy partnerów społecznych stanowi podstawę ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej”.

Celem społecznej gospodarki rynkowej jest takie gospodarowanie w ramach wolnorynkowego systemu gospodarczego, aby utrzymać wysoki wzrost gospodarczy, niski wskaźnik inflacji oraz niski poziom bezrobocia przy jednoczesnym zapewnieniu dobrych warunków pracy, systemie zabezpieczeń socjalnych i dostarczania dóbr publicznych na wysokim poziomie. Innymi słowy można powiedzieć, że współczesna gospodarka społeczna powinna dążyć do takiego układu ekonomicznego i społecznego, który przewiduje więcej sprawiedliwości i szczęścia dla ludzi. Stara się to osiągnąć przez dobrowolną i racjonalną działalność organizacyjną, która oparta jest na trzech zasadach:

• dobrowolności czyli zasadzie „otwartych drzwi”,

• demokracji, czyli „jeden człowiek jeden głos”,

• pierwszeństwa człowieka nad kapitałem.

Należy również pamiętać, że gospodarką społeczną jest także sposób funkcjonowania przedsiębiorstw społecznych, takich jak nasze Stowarzyszenie. Od kooperacji poszczególnych przedsiębiorstw między sobą, poprzez całe systemy współpracy (np. na poziomie lokalnym), aż po relacje z innymi segmentami gospodarki. Istnieje pewien system pomocy dla przedsiębiorstw społecznych: od wsparcia merytorycznego, poprzez instrumenty finansowe, aż po formy reprezentacji. Jesteśmy aktywnym beneficjentem tego systemu.