Menu nawigacji stron

Federacja konsumentów

To było dość dawno, a istotnym impulsem dla środowisk zainteresowanych tworzeniem systemu ochrony konsumentów w Polsce stały się wydarzenia 1980 roku w naszym kraju.

Dzięki aktywnemu działaniu grupy inicjatywnej złożonej z 40 osób (dziennikarzy, naukowców, prawników) 7. lipca 1981 roku zarejestrowane zostało ogólnopolskie stowarzyszenie – Federacja Konsumentów. Od 2004 roku jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego.

W ciągu minionych lat nie zmieniła się jedynie nasza podstawowa działalność – bezpłatne poradnictwo i pomoc prawna, świadczone przez terenowe oddziały FK – centra doradztwa konsumenckiego pracujące na terenie całego kraju. Z codzienną pracą prawników, doradców konsumenckich i wolontariuszy jesteśmy najczęściej kojarzeni przez indywidualnych konsumentów. Ale to nie wszystko, co robimy. Rzeczywistość społeczna, gospodarcza, jak i ustrojowa zmieniały się i nadal każdy dzień przynosi nowe oczekiwania w stosunku do organizacji społecznej, która chce mieć wpływ na kształtowanie rynku prokonsumenckiego tym bardziej, że nie jest on już ograniczony do naszego kraju, Jednolity Rynek europejski dziś jest już faktem.

Dlatego:

Inicjujemy, konsultujemy, opiniujemy i lobbujemy w sprawie przepisów prawnych, które powinny regulować takie działanie obszaru prawnego i wypracowanie takich instrumentów prawnych, by zagwarantować nie tylko bezpieczeństwo i satysfakcjonujące dla konsumentów funkcjonowanie rynku, ale również kształtować relacje z przedsiębiorcami tak, by rynek rozwijał się zgodnie z prawem i zasadami etyki biznesu – współpraca z komisjami parlamentu polskiego i posłami PE, opiniowanie Strategii Polityki Konsumenckiej, konkretnych ustaw, wdrażania przepisów wspólnotowych, aktywny udział w konsultacjach społecznych dotyczących wszystkich obszarów rynku mających wpływ na sytuację konsumentów: ubezpieczeniowego, finansowego, elektronicznego, telekomunikacyjnego, jak np. opinia w sprawie nowelizacji Prawa telekomunikacyjnego (przekazana Ministerstwu Infrastruktury), audiowizualnego (przekazana Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji) sprzedaży i usług, w tym usług publicznych (wypracowana w ramach grupy WG biling, nadzorowanej przez DG SANCO). Bo bierzemy również udział w konsultacjach europejskich, np. w sprawie nowelizacji Rozporządzenia roamingowego, w pracach BEUC nad projektem European Contract Law, w corocznym przeglądzie implementacji prawa telekomunikacyjnego.

Współpracujemy z administracją państwową i różnego typu instytucjami w obszarach, w których możemy bezpośrednio przedstawić opinię na temat koniecznych rozwiązań prawnych lub instytucjonalnych, ale także aktywnie pracujemy w różnych – tworzonych także z naszej inicjatywy – instytucjach, jak polubowne sądy konsumenckie przy Inspekcji Handlowej czy sądy polubowne przy Prezesie Urzędu Komunikacji Elektronicznej, w których nasi prawnicy i eksperci są na stałe arbitrami. Uczestniczymy na bieżąco w pracach Rady Arbitra Bankowego, Rady Ubezpieczonych przy Rzeczniku Ubezpieczonych, w pracach Komisji Nadzoru Finansowego, Grupy Roboczej do spraw Bezpieczeństwa Dzieci w Internecie przy Pełnomocniku Prezesa rady Ministrów ds. Równego Traktowania, Grupy Roboczej ds. Zrównoważonej Konsumpcji w ramach zespołu ds. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (przy Ministerstwie Gospodarki), Rady ds. Diety, Aktywności Fizycznej i Zdrowia (GIS), Rady Normalizacyjnej PKN, Rady Fundacji i Kapituły „Teraz Polska”. Jesteśmy obserwatorem w Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych.

Rozwój rynku wymaga od organizacji konsumenckiej wypracowania pewnych ściśle określonych reguł współpracy ze stowarzyszeniami zrzeszającymi przedsiębiorców danej branży czy sektora. Jest to różnego typu współpraca: kampanie informacyjne, konferencje, szkolenia dla pracowników, czasem cykliczne spotkania z przedsiębiorcami w sprawach polityki konsumenckiej oraz przedstawianie problemów zgłaszanych przez klientów tych firm. Jest to efektywna droga wpływania na podnoszenie standardów działania biznesu, ich kreowania i promowania, wymiany dobrych praktyk rynkowych i zapobiegania powstawaniu nieuczciwych praktyk, inicjowania działań, które mogą kształtować rynek z korzyścią dla obu stron.

Tego typu działania mogą być efektywne tylko wtedy, gdy konsumenci będą świadomi swoich praw i przede wszystkim aktywni, by być partnerami na rynku i mieć wpływ na jego kształtowanie. Dlatego Federacja Konsumentów od lat intensywnie prowadzi edukację konsumencką skierowaną, często nie tylko do ogółu konsumentów, ale również do wybranych grup, np. dzieci i młodzieży czy osób starszych. Formy edukacji zależą właśnie od tego, do kogo jest skierowana i jaki ma zakres tematyczny. Kampania społeczna „Podpisać możesz, przeczytać musisz” dotyczyła odpowiedzialności za złożenie podpisu na umowie i jego wiążącego charakteru, skutkującego czasem problemami. Kampania wsparta została m.in. wysokonakładowym wydawnictwem i spotem telewizyjnym. Podobnie, trwająca 3 lata, kampania ogólnopolska „Sprawdź, jakie masz prawa”, finansowana przez Komisję Europejską, Dyrekcję Generalną do Spraw Zdrowia i Ochrony Konsumentów, miała wiele elementów – wydawnictwa, reklamy prasowe, internetowe i 3 spoty telewizyjne. Edukacja dzieci i młodzieży również odwoływała się do różnych narzędzi, nie tylko wydawnictw, ale także wielu warsztatów przygotowanych dla uczniów i nauczycieli, gier, specjalnie przygotowanych portali internetowych, gdy dotyczyła zagadnień bezpieczeństwa zakupów w Internecie, ochrony prywatności („Bezpieczny uczeń”). Nasze oddziały terenowe prowadzą na bieżąco współpracę nie tylko ze szkołami i klubami młodych konsumentów, ale przede wszystkim z uniwersytetami III wieku i klubami seniorów.

Działania naszej organizacji, o których jedynie w drobnej części wspomnieliśmy, podejmujemy prawie w całości dzięki realizowanym od wielu lat projektom, konkursom i grantom, również wspólnie z organizacjami z innych krajów europejskich. Jest to nie tylko źródło finansowania Federacji, nasze środki mają bowiem charakter celowy, ale także rozwijania form działalności, wchodzenia w nowe obszary i zdobywania wiedzy, wymiany informacji, by najefektywniej pracować na rzecz konsumentów. Projekty takie, jak „Finformation”, „Consumer Law Enforcement Forum” czy rozpoczynający się niebawem „Consumer Justice Enforcement Forum”, finansowane przez Komisję Europejską, w których uczestniczy FK, są właśnie okazją do zebrania informacji o rynku europejskim i przeglądu funkcjonowania wspólnego prawa konsumenckiego. Bierzemy udział, w ramach BEUC, w pracach Grupy Roboczej ds. Bezpieczeństwa i Środowiska (WG Safety & Environment), w

ANEC – Grupy Roboczej ds. Bezpieczeństwa Dzieci (WG Child Safety), w Europejskiej Konsumenckiej Grupie Konsultacyjnej (ECCG) przy Komisji Europejskiej.

Są to niektóre podejmowane przez nas działania, ale staraliśmy się przedstawić obszary, w których pracujemy, by jak najefektywniej realizować cele statutowe naszej – istniejącej już 30 lat – organizacji.

Jesteśmy członkiem Consumers International oraz Europejskiej Organizacji Konsumentów (BEUC)

(źródło: http://www.federacja-konsumentow.org.pl/story.php?story=311)

468 ad

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>